а

Активности

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских информација да је отац из околине Петровца на Млави више пута обљубио своје малолетно дете, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад у том граду.

Заштитник грађана од ЦСР Петровац на Млави тражи да му у року од 15 дана достави детаљан извештај о мерама и активностима које је предузео у овом случају и да га извести да ли је раније било неких пријава, сазнања или сумњи о евентуалној злоупотреби, насиљу или занемаривању овог детета или друге деце из те породице.

Заштитник грађана је из медија сазнао и да је судија за претходни поступак Вишег суда у Пожаревцу одредио једномесечни притвор за оца из околине Петровца на Млави.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а после информација на друштвеним мрежама да је у Општини Апатин већем броју деце са сметњама у развоју укинута услуга личног пратиоца и тиме им ускраћено право на образовање, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада ове локалне самоуправе.

С обзиром да постоји могућност угрожавања или повреде права и најбољих интереса детета јер деца са сметњама у развоју без личног пратиоца не могу да похађају школу, Заштитник грађана од Општинске управе Апатин тражи да га обавести о свим околностима везаним за наводе на друштвеним мрежама, као и о мерама и активностима које ће предузети у овом случају.

Заштитнику грађана у року од 15 дана Општина Апатин треба да достави тражене податке и документацију.

Заштитник грађана затражио је од Града Зајечара да без одлагања успостави услугу личног пратиоца за сву децу са сметњама у развоју у том граду којима је та услуга неопходна, као и да га о поступању по препорукама обавести до почетка школске 2021/2022 године.

У поступку контроле правилности и законитости рада надлежних органа покренутом по притужби хранитељке детета са сметњама у развоју, Заштитник грађана је утврдио да су органи града Зајечара начинили пропуст у раду на штету права деце са сметњама у развоју на додатну помоћ и подршку у образовању јер ни прошле ни првих месеци ове године нису успоставили услугу личног пратиоца за сву деци са сметњама у развоју у том граду.

Заштитник грађана је утврдио и да је Градска управа града Зајечара начинила пропуст у раду на штету права детета са сметњама у развоју на додатну помоћ и подршку у образовању тако што му није обезбедила услугу личног пратиоца и поред мишљења Интерресорне комисије тог града.

Градска управа Зајечара је у изјашњењу Заштитнику грађана навела да је избијање пандемије изазване вирусом Ковид-19 отежало процедуру стварања предуслова за пружање услуге лични пратилац детета, да је створило друге приоритете у раду и да се према мишљењу релевантних фактора тог града не препоручује увођење нове услуге у тренутку док је јавно здравље угрожено.

Заштитник грађана истиче да органи јединица локалне самоуправе и сви други органи, установе и службе имају, према Конвенцији о правима детета, Конвенцији о правима особа са инвалидитетом, закону и подзаконским прописима, утврђену обавезу да детету са сметњама у развоју пруже помоћ и подршку у свакодневном животу, а посебно у образовном процесу.

Квалитетно образовање детета не сме зависити од недостатака или пропуста у раду градских органа, а органи управе су дужни да благовремено, ефикасно и у потпуности предузимају све радње и активности прописане законом како би се деци обезбедили остваривање права на различите услуге, мере и облике помоћи и подршке у образовању, наглашава Заштитник грађана

Заштитник грађана истиче и да постојећа епидемија не сме бити изговор за не предузимање радњи за обезбеђивање подршке у образовању детету са сметњама у развоју јер се права детета не могу ограничавати, као и због тога што је реч о најрањивијој и најосетљивијој категорији коју неблаговремено поступање и штетне последице погађају теже него остале.

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду надлежних органа из области социјалне заштите на штету детета са сметњама у развоју и инвалидитетом из села код Велике Плане које због административних и процедуралних пропуста годину и по дана није могло да оствари своја права на додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак по истом основу.

Заштитник грађана је по притужби мајке детета покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Центра за социјални рад Велика Плана, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, филијала у Смедереву и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а сви контролисани органи имају рок од 30 дана да Заштитника грађана обавесте о поступању по препорукама.

ЦСР Велика Плана је, како је утврдио Заштитник грађана, од септембра 2019. године филијали РФЗО у Смедереву послао два захтева за обављање контролног прегледа у којима је наведена погрешна адреса детета, док је на свим документима упућеним лекарској комисији и филијали РФЗО у Смедереву наведена исправна адреса детета као и исправан контакт телефон мајке.

Заштитник грађана је утврдио да је филијала РФЗО у Смедереву начинила пропуст у раду јер супротно начелу добре управе и ефикасности рада органа управе није телефонским путем контактирала мајку детета или ЦСР Велика Плана већ је захтев за вештачење, због два неуручена позива на заказани преглед, вратила том центру.

Чак и када је после десет месеци чекања, након ангажмана мајке контролни преглед детета обављен крајем августа 2020. године, а у новембру исте године у ЦСР Велика стигао налаз вештака РФЗО - Дирекције Београд да и даље постоји потреба за помоћи и негом другог лица и телесно оштећење у висини од 80 одсто и да је иста постојала и октобра 2019. године, корисник није могао да оствари своја права.

Наиме, у ЦСР Велика Плана у новембру 2020. године није било дипломираног правника јер је једини запослени на тим пословима отишао у пензију те није било могуће да се изради решење о признању права детету на додатак за помоћ и негу другог лица и на увећани додатак. Ресорно министарство је, после више ургенција Центра и локалне самоуправе, тек крајем марта 2021. године дало сагласност за пријем дипломираног правника у радни однос.

У препорукама за отклањање недостатака, Заштитник грађана тражи од филијале РФЗО у Смедереву и ЦСР Велика Плана да у складу са начелима добре управе предузму све мере како би остварили одговарајућу сарадњу и благовремену размену информација са корисницима како се због административних грешака убудуће не би понављали пропусти у раду на штету остваривања права детета са сметњама у развоју и са инвалидитетом и свих других особа са инвалидитетом.

Заштитник грађана од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања поново тражи да благовремено обезбеди адекватан број стручних радника у центрима за социјални рад.

Заштитник грађана затражио је од Општинске управе Лајковац да хитно спроведе поступак јавне набавке за избор пружаоца услуге личног пратиоца детета и да предузме све радње да се свој деци са те општине којој је таква услуга потребна обезбеди да пре почетка наступајуће школске године започну коришћење ове услуге.

Општина Лајковац има рок до 15. августа 2021. године да обавести Заштитника грађана о поступању по препоруци, уз достављање доказа о поступању.

Заштитник грађана је у поступку контроле законитости и правилности, покренутом по притужби грађана, утврдио да је Управа Општине Лајковац начинила пропусте у раду јер две године није предузела све потребне радње како би обезбедила услугу личног пратиоца деци, чиме је нанета штета и повређено право детета на образовање и на додатну помоћ и подршку у образовању и васпитању.

У изјашњењу Заштитнику грађана, општинска управа у Лајковцу је навела да због ванредних околности изазвaних вирусом COVID-19 поступак јавне набавке за избор пружаоца услуге није покренут током 2020. године. Међутим, ова управа ни до данас није покренула поступак јавне набавке иако је у буџету за ову годину издвојила средства за ту намену, реализовала две обуке у вези са услугом личног пратиоца детету и покретала више других поступака јавних набавки.

Заштитник грађана истиче да постојећа епидемија не сме бити изговор за неспровођење поступка јавне набавке за избор пружаоца услуге личног пратиоца детету јер се права детета не могу ограничавати, посебно што је у оваквим ситуацијама реч о најрањивијој и најосетљивијој категорији коју неблаговремено поступање и штетне последице погађају теже него остале.

Заштитник грађана затражио је од Министарства просвете, науке и технолошког развоја да усклади одредбе Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о уџбеницима како би јасно била дефинисана улога Савета родитеља у поступку одабира уџбеника.

Заштитник грађана је почетком јуна 2021. године, после притужби родитеља ученика ОШ „Ослободиоци Београда“ да је школа одбила да одобри коришћење бесплатних уџбеника за поједине предмете, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада ресорног министарства и ове школе.

Ресорно министарство се у изјашњењу Заштитнику грађана позива на члан 34 Закону о уџбеницима, којим није предвиђено да Савет родитеља може да утиче на избор уџбеника. Међутим, у истом изјашњењу Министарство се ни једном не осврће на одредбу у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања којом је прописано да Савет родитеља учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника.

У мишљењу упућеном Министарству просвете, Заштитник грађана наводи да је због неусклађености Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о уџбеницима потребно одговарајућим изменама закона ускладити одредбе које дефинишу улогу Савета родитеља приликом избора уџбеника.

Неопходно је, сматра Заштитник грађана, ускладити чланове два закона који се односе на образовање и васпитање деце како би се јасно и недвосмислено дефинисала улога Савета родитеља школе у поступку одабира уџбеника и тиме унапредило право детета на образовање.

Заштитник грађана утврдио је, у поступку покренутом по сопственој иницијативи на основу медијских написа о покушају измештања деце из села код Блаца која живе са бабом по оцу, да надлежни органи нису адекватно и благовремено пружили деци заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања, нити су спречили кршење њихових права.

Заштитник грађана је у овом поступку контроле правилности и законитости рада надлежних органа у циљу заштите права и најбољих интереса деце утврдио да су пропусте начинили Центар за социјални рад Блаце, Основна школа „Стојан Новаковић“, Министарство за бригу о породици и демографију и Министарство унутрашњих послова, и упутио препоруку за отклањање истих.

Надлежни органи начинили су пропусте јер, пре свега, нису предузели све мере и радње ради измештања деце из породице за коју су претходно утврдили да је угрожавајућа по децу чиме је додатно усложњена породична ситуација у којој се деца налазе, а затим и тиме што нису спречили да деца буду изложена медијском експонирању и злоупотреби зарад остваривања материјалне добити и личне користи различитих појединаца, утврдио је Заштитник грађана.

Деца старости 10 и 15 година и даље живе са бабом по оцу, која је оболела од октобра 2020. године, не похађају редовно наставу и раде послове који нису у складу са њиховим узрастом (кувају, чисте и перу кућу, помажу баби по оцу да одржава личну хигијену, рукују опасним алатима, косе тримером и возе фрезу), утврдио је Заштитник грађана је на основу достављене документације контролисаних органа.

Ова породица нашла се на евиденцији ЦСР Блаце 2017. године, када је баба по оцу први пут пријавила мајку деце за насиље над дететом али је ЦСР одбацио као неосновану ту пријаву, што је потврдило и тада надлежно Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у накнадно извршеном надзору. У време када је баба по оцу поднела пријаву против мајке деце, отац је већ био напустио породицу и засновао нову ванбрачну заједницу у другом граду у којој има још двоје деце. Мајка је са децом исте године напустила кућу у којој је живела са свекрвом и прешла у породичну кућу код своје мајке, а од априла 2018. године пресудом Основног суда у Куршумлији самостално је вршила родитељско право.

Почетком 2019. године, иако нису живели у истом домаћинству, баба по оцу је поново поднела пријаву против мајке за насиље над децом, коју су такође као неосновану одбацили и ЦСР и надлежно министарство у накнадно извршеном надзору. У септембру исте године мајка умире, а отац преузима децу и враћа их у кућу своје мајке са којој постиже договор да се стара о деци.

Годину дана касније настају први већи проблеми када је баба деце по оцу оболела јер више није могла да се придржава договора са оцем деце да брине о њима. Баба по оцу је тада из болнице обавестила ЦСР Блаце да су деца сама у кући, а Центар је надзором на терену утврдио да се о њима старају комшије и није предузео даље активности на заштити интереса деце, утврдио је Заштитник грађана.

По повратку из болнице, почетком 2021. године баба по оцу је дозволила да се уради видео снимак о тешком животу деце, без сагласности оца деце који је забранио њихово било какво медијско експонирање. Ипак, тај снимак је објављен на друштвеним мрежама, а отац деце и његова мајка су због тога долазили у честе сукобе који су кулминирали тиме да га је она на крају пријавила за насиље над децом, после чега му је изречена хитна мера забране приласка деци, која се од тог дана налазе у потпуности под надзором бабе деце по оцу која је инвалид.

Заштитник грађана у овом поступку утврдио је бројне пропусте у раду ЦСР Блаце који није правовремено предузимао мере за заштиту деце од родитељског занемаривања, посебно што је имао и непосредна сазнања али и пријаву школе коју деца похађају о сумњи на занемаривање. ЦСР Блаце, утврдио је Заштитник грађана, није покренуо и спровео поступак за измештање деце из породице оца одмах након што је проценио да су деца због неадекватног старања оца угрожена у његовом домаћинству. У препоруци за исправљање пропуста Заштитник грађана тражи да овај центар у будућем раду поступа благовремено, законито и да у континуитету предузима мере из своје надлежности у циљу заштите права и најбољих интереса деце, пре свега права на заштиту од насиља, злостављања и занемаривања.

Како је утврдио Заштитник грађана, Министарство за бригу о породици и демографију начинио је пропуст у раду јер је издало инструкцију ЦСР Блаце да након инцидентне ситуације од 05.03.2021. године прекине све активности у вези са измештањем деце из породице у којој су угрожена и јер је чекао два месеца да одлучи о жалби на решење ЦСР Блаце о стављању деце под привремено старатељство из марта 2021. године чиме је онемогућило предузимање адекватних и правовремених мера на заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања. У препоруци за отклањање пропуста Заштитник грађана наводи да је потребно да ово министарство поступа благовремено, у најкраћем могућем року, као другостепени орган, посебно у ситуацијама када је одлучивање овог органа од посебног значаја за ефикасну заштиту права детета.

Основна школа „Стојан Новаковић“ начинила је пропусте у раду на тај начин што, како је утврдио Заштитник грађана, није поднела захтев за покретање прекршајног поступка према оцу деце због њиховог нередовног похађања наставе, чиме је повредила право детета на основно образовање. У препоруци за отклањање пропуста Заштитник грађана наводи да ова школа у будућем раду правовременим предузимањем законских мера према родитељима омогући остваривање права детета на образовање у пуном обиму.

Заштитник грађана је утврдио и да је МУП начинио пропуст у раду јер није пружио законом предвиђену помоћ ЦСР Блаце у спровођењу поступка изузимања деце из породице 05.03.2021. године а због изречене хитне мере забране контакта и приласка деци ради заштите од насиља у породици и продужене хитне мере једином родитељу. Према препоруци за отклањање пропуста, МУП треба да упути допис свим полицијским управама са јасном инструкцијом о потреби поступања полицијских службеника у хитним ситуацијама, односно без протека рока од 5 радних дана који је предвиђен у редовним околностима.

Свим контролисаним органима у овом случају Заштитник грађана је одредио рок 15 дана у којем треба да га обавесте о поступању по достављеним препорукама.