а


b_280_0_16777215_00_images_stories_saopstenja_panel_2505.jpg

У оквиру пројекта „Промовисање добре родитељске праксе у Србији: подршка јавним дебатама и акцији подизања свести“, који Заштитник грађана реализује у партнерству са УНИЦЕФ-ом, од 23 - 25. 05. 2012. године, кроз интерактивна предавања и радионичарски рад одржана је обука чланова Панела младих саветника Заштитника грађана на тему јавног заступања, сензитивисања и подизања свести о потреби увођења законске забране  телесног кажњавања деце.

Самостална саветница у стручној служби Заштитника грађана Снежана Нешић одржала је предавање о значају и разлозима увођења законске забране телесног кажњавања деце и најчешћим предрасудама, питањима и дилемама које се, поводом теме законске забране телесног кажњавања деце, појављују у општој и стручној јавности, а експерти из Центра модерних вештина о основама модерне комуникологије, јавном наступу, улози и значају нових медија.


b_280_0_16777215_00_images_stories_saopstenja_panel_27.04.12.jpg

На другом овогодишњем састанку одржаном у петак 27. 04. 2012. године,  чланови Панела младих саветника Заштитника грађана представили су своје досадашње ангажовање и информисали медије о својим искуствима и резултатима добијеним у истраживању о спровођењу и поштовању прописа којима се регулишу обавезе и поступања установа васпитања и образовања у заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања, које су спровели у 72 школе широм територије централне Србије и АП Војводина.

Чланови Панела су најавили пројекат који ове године реализује Заштитник грађана у партнерству са УНИЦЕФ-ом, а који је усмерен на потребу законске забране телесног кажњавања детета у свим срединама, промовисање алтернативних васпитних средстава у дисциплиновању деце и на сензибилисање јавности о вредностима позитивног родитељства и усвајање позитивних родитељских вештина.

У другом делу радног састанка, чланови Панела су прошли радионичарску припремну обуку за спровођење истраживања о ставовима младих о телесном кажњавању деце, као и за вршњачку размену информација о оваквом начину васпитавања деце.

Чланови и чланице Панела младих саветника Заштитника грађана ће у оквиру пројекта „Промовисање позитивних родитељских пракси у Србији“ спровести истраживање о ставовима младих о телесном кажњавању деце, као и вршњачкој размени информација о оваквом начину васпитавања деце, речено је на првом састанаку Панела младих саветника Заштитника грађана у овој години одржаном у петак 30. 03. 2012. године.

Састанак је посвећен учешћу чланова Панела у пројекту „Промовисање позитивних родитељских пракси у Србији“ који Заштитник грађана започиње у сарадњи са УНИЦЕФ-ом. Полазећи од досадашњих активности Заштитника грађана које су се односиле на потребу законске забране телесног кажњавања детета у свим срединама, пројекат ће бити усмерен на промовисање алтернативних васпитних средстава у дисциплиновању деце, и посебно на сензибилисање јавности о вредностима позитивног родитељства и усвајање позитивних родитељских вештина.

Члановима и чланицама Панела представљена је и могућност да учествују у дијалогу са својим вршњацима који су чланови саветодавних тела омбудсмана за децу других земља, кроз електронски форум Европске мреже младих саветника (ENYA). Овогодишња тема дискусије је малолентичка делинквенција и малолетничко правосуђе.

b_280_0_16777215_00_images_stories_saopstenja_10.12.11._-_panel_izvestaj.jpg

Поводом дана људских права 10. децембра у Медија центру представљен је извештај Заштитника грађана и Панела младих саветника „Заштита деце од насиља у школама“.

Извештај је настао као резултат истраживања које су чланови Панела младих саветника обавили у 72 основне и средње школе, са укупно 1257 анкетираних ученика, у 13 школских управа на територији Србије. Такође, ово је прво истраживање које је један државни орган спровео на тему насиља у школама непосредним учешћем саме деце/ученика.

Циљеви истраживања били су да се сазнају процене и ставови ученика о распрострањености насиља у школама, да ли и како школе информишу ученике о њиховим правима и обавезама у превенцији и заштити ученика од насиља, како школе испуњавају своју обавезу да формирају Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, ко су чланови тимова и да ли су ученици у поседу тих информација у случају да им је потребна заштита. Посебно је било значајно утврдити да ли школе раде на томе да обуче, оснаже и подрже децу да учествују у активностима превенције  и заштите од насиља у школама.

Резултати истраживања показали су да је, према мишљењу и проценама деце, степен насиља у школама, и то како вршњачког, тако и насиља наставника према деци, још увек алармантан и поред тога што су донети стратешки документи, закони и подзаконски прописи, који садрже јасна и обавезујућа правила, детаљно и прецизно разрађене активности и дефинисане процедуре превенције и интервенције које су образовно-васпитне установе дужне да предузимају, као и одређене обавезе и улоге свих у образовно-васпитним установама у циљу превенције и заштите деце и ученика од насиља.

Заштитник грађана је формулисао сет препорука које ће бити достављене  Министарству просвете и науке и установама образовања и васпитања, а у којима је указао на неопходне практичне кораке које треба да предузму у оквиру својих овлашћења и надлежности у циљу превенције и заштите деце од сваког облика насиља, насиља у школама.

Презентацији је поред заштитника грађана Саше Јанковића и заменице заштитника грађана за права детета Тамаре Лукшић - Орландић и њихових сарадника, присуствовала и већина чланова Панела. Резултате истраживања представила је Снежана Нешић, координатор Панела младих саветника. Тиме је на свечани, али и продуктиван начин заокружен једногодишњи рад Панела младих саветника Заштитника грађана.

27.10.11   panel sajam knjigaНа Сајму образовања „Звонце“, у оквиру Сајма књига, шест чланова Панела младих саветника су, у оквиру специјалног програма под називом „Мали омбудсмани нас уче“, присутним средњошколцима представили Конвенцију о правима детета, као најважнији међународни документ у којем су садржана права детета, упознали их са обавезама које је Република Србија преузела потписивањем Конвенције, као и са начинима да се штите права детета. Посебно су објаснили надлежности Заштитника грађана у систему заштите права детета.

Млади саветници информисали су заинтересоване вршњаке о Панелу младих саветника Заштитника грађана, који је формиран крајем 2010. године као саветодавно тело и облик трајног учешћа деце у раду Заштитника грађана, у циљу промовисања права детета на слободно изражавање мишљења и

учествовање у доношењу одлука које су од значаја за дете и њега се тичу.

С обзиром да је у првој години постојања овог тела приоритет његовог ангажовања било смањење насиља у школама, чланови Панела указали су на резултате истраживања које су спровели током прошле школске године о томе да ли су школе у Републици Србији испуниле законом и другим прописима утврђене  обавезе у заштити ученика од насиља, злостављања, и занемаривања.

Размењујући своја сазнања и искуства са вршњацима, чланови Панела сазнали су да у многим београдским средњим школама ученици не знају да постоји тим за заштиту ученика, нису упознати су дужностима које има свака васпитно-образовна установа у заштити ученика од насиља, злостављања, и занемаривања, у школама нема огласне табле ради достављања важних информација ученицима. Такође су одговарали на питања како да се детету обезбеди заштита од занемаривања и злостављања у породици.