а

Мишљења и ставови

Изменама и допунама Закона о здравственом осигурању и подзаконских прописа унапредио би се положај ученика са здравственим сметњама и хроничним болестима који дужи временски период бораве у иностранству, тако што би користили услуге здравствене заштите у иностранству на терет средстава обавезног здравственог осигурања, стоји у Мишљењу Заштитника грађана

Недостатак подзаконских аката који ближе уређују услове и начин остваривања наставе за ученике на кућном и болничком лечењу и наставе од куће и на даљину онемогућава развијање и примену нових облика помоћи и подршке болесним ученицима и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом. Доношењем тих аката унапредио би се положај ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и болесних ученика, отклониле неке препреке за пуно укључивање све деце у процес образовања независно од здравственог стања, капацитета и способности и допринело остваривању општег циља образовања - пуног интелектуалног, емоционалног, социјалног, моралног и физичког развоја сваког детета, ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима, стоји у Мишљењу Заштитника грађана.

Понављење разреда не може бити разлог да се ученику ускрати право на накнаду трошкова превоза од места становања до најближе школе, стоји у Мишљењу Заштитника грађана, које је упућено Градској управи Града Шапца.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја унапредило би положај ванредних ученика, када би установама средњег образовања и васпитања указало да су дужне да ванредним ученицима понуде и да их у одговарајућој мери укључе у различите формалне и неформалне образовне програме, укључујући и оне активности, које обезбеђују њихову социјализацију и друштвено укључивање, стоји у Мишљењу Заштитника грађана.

Сва кривична дела извршена према малолетним лицима, чија су битна обележја употреба силе, претње или принуде, без обзира на изречену санкцију, требало би да буду прописана као сметња за заснивање радног односа у установи образовања и васпитања, као и за избор руководиоца установе, стоји у Мишљењу Заштитника грађана.

Органи јавне власти, у свим активностима које се односе на децу, обавезни су да се руководе њиховим најбољим интересима, обезбеде услове за здрав, уравнотежен и правилан раст и развој и у највећој мери штите добробит детета, стоји у Мишљењу Заштитника грађана

Полазећи од посебно осетљивог положаја деце жртава кривичних дела и потребе њихове потпуније заштите од поновне трауматизације, Заштитник грађана упутио је мишљење основним и вишим судовима у Београду, Нишу, Новом Саду и Крушевцу, као и министарствима правде и државне управе, рада, запошљавања и социјалне политике и здравља.

Опширније...

Заштитник грађана упутио је Министарству здравља Мишљење о Нацрту закона о заштити права пацијената у коме је, између осталог, истакао  да деца треба да буду препозната као посебно осетљива група пацијената која захтева посебну пажњу када је у питању поштовање права у остваривању здравствене заштите. Заштитник грађана указао је да Нацрту закона недостају посебне одредбе којима ће се уредити права малолетних пацијената, руководећи се основним принципима Конвенције о правима детета, као и да законски текст треба да тежи очувању и унапређивању достигнутих стандарда у остваривању права детета у систему здравствене заштите.

Заштитник грађана упутио је Министарству здравља Мишљење о Нацрту закона о правима особа са менталним сметњама, у коме је нагласио неопходност пуне заштите људских права особа с менталним сметњама и њиховог социјалног укључивања, као и нужност да се на адекватан начин, у складу са најбољим дететовим интересима, уреди положај деце са менталним тешкоћама, имајући у виду њихову посебну осетљивост.