а

Поступци контроле

Градска управа Града Крагујевца и Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе Града Београда извршили су део препорука Заштитника грађана које се тичу финансирања делатности предшколских установа и обезбедили да се учешће корисника у финансирању делатности предшколских установа обрачунава у законском износу од 20%. Секретаријат Града Београда је, поступајући по препорукама Заштитника грађана, предузео мере и за детаљније уређење структуре економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама.

Међутим, градске власти Града Крагујевца и Града Београда нису поступиле по препорукама Заштитника грађана да се размотре могућности и предложи начин умањења последица од незаконитог обрачунавања учешћа родитеља у финансирању делатности предшколског васпитања и образовања у периоду од 03. 04. 2010. год. до 31. 12. 2014. године.

Основна школа „Ђорђе Крстић“ и Градски центар за социјални рад у Београду нису правилно и на ефикасан начин пружили помоћ и подршку ученику са развојним тешкоћама и његовој породици нити су предузели мере како би заштитили децу од вршњачког насиља. Овим пропустима су допринели учвршћивању штетних облика понашања код детета, његовог одбацивања од стране вршњака и штетних последица код деце жртава вршњачког насиља, утврдио је Заштитник грађана.

Филијала Републичког фонда за здравствено осигурање за град Београд поступила је по препорукама Заштитника грађана да се деци незапослене и социјално угрожене  држављанке Р. Србије омогући оверавање здравствених књижица.

Заштитник грађана је у мају 2015. године утврдио да је Филијала Републичког фонда за здравствено осигурање за град Београд, због спора са надлежним органом Републике Црне Горе, одбила да изда и овери здравствене исправе деци, држављанима Републике Србије. Том приликом Заштитник грађана је наложио овом органу да до окончања спора са надлежним органима Републике Црне Горе, без одлагања изда и овери здравствене исправе деци.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања није извршило надзор над радом органа старатељства у заштити жене и деце од насиља, утврдио је Заштитник грађана

Секретаријат за образовање и дечју заштиту Београда извршио је део препорука Заштитника грађана које се тичу финансирања делатности предшколских установа, док градске власти у Крагујевцу нису, у складу са законом, обавестиле Заштитника грађана о поступању по препорукама.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе Града Београда обезбедио је да се од 2015. године учешће корисника у финансирању делатности предшколских установа обрачунава у законском износу од 20 одсто и предузео је мере за детаљније уређење структуре економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама.

Секретаријат Града Београда није поступио по препорукама Заштитника грађана да размотри могућности и предложи начин умањења последица од незаконитог обрачунавања учешћа родитеља у финансирању делатности предшколског васпитања и образовања у периоду од 03. 04. 2010. до 31. 12. 2014. године.

Градска управа Града Крагујевца није поступила у складу са законском обавезом да, у прописаном року, обавести Заштитника грађана о томе да ли је поступила (односно о разлозима због којих није поступила) по препорукама Заштитника грађана за отклањање пропуста у раду начињених током претходних година због нејасног поступка одређивања цене услуга предшколских установа и незаконитог утврђивања учешћа родитеља у финансирању ове делатности.

Просветна инспекција Покрајинског секретаријата испунила је у потпуности препоруке Заштитника грађана и отклонила пропусте у раду које је начинио овај  другостепени орган када није заштитио  дете/ученика од незаконите наплате ђачког динара приликом уписа у школу и упутила извињење у циљу умањења последица учињених пропуста.

Адекватна и брза реакција Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице на препоруке Заштитника грађана представља пример како се отклањањем пропуста у раду и спречавањем њиховог понављања у будућности - подиже степен остваривања и заштите права детета.

Због спора са надлежним органом Републике Црне Горе, Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала за град Београд, одбио је да изда и овери здравствене исправе деци, држављанима Републике Србије, утврдио је Заштитник грађана.