а

Поступци контроле

Заштитник грађана је утврдио да је Предшколска установа „Бошко Буха“ из Београда, супротно важећим прописима из области васпитања и образовања, одбила захтев за упис детета са сметњама у развоју у редован процес васпитања и образовања и тиме повредила право детета на квалитетно образовање.

Након сазнања о могућем насиљу над ученицом, образовна установа није поступила сходно Правилнику о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, а активности које је предузела није прилагодила посебно озбиљном здравственом стању детета, утврдио је Заштитник грађана.

Прва економска школа у Београду није донела одлуку о додели признања Ученик генерације кандидату који је предложен као најуспешнији ученик у свим областима школског рада, нити је ово признање доделила осталим кандидатима који су испуњавали услове. Школа, такође, у дужем временском периоду није благовремено и ефикасно предузимала мере за обезбеђивање правилног рада и коректног односа наставника према ученицима, посебно у домену заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, утврдио је Заштитник грађана.

Основна школа „Десанка Максимовић“ у Београду и Градски центар за социјални рад у Београду нису правилно, благовремено, координисано планирали активности и предузели мере прописане за случај сумње или сазнања о злостављању и занемаривању детета. Такође, у сарадњи са другим органима и службама, нису обезбедили додатну образовну, здравствену и социјалну подршку ученицима са развојним тешкоћама, чији је правилан развој био вишеструко угрожен, утврдио је Заштитник грађана.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Секретаријат за образовање и дечју заштиту Града Београда нису заштитили право деце са сметњама у развоју на додатну подршку и помоћ у образовању у Обреновцу и тиме их онемогућили да се укључе у редован систем образовања и васпитања, утврдио је Заштитник грађана.

Општинска управа Ћуприја није омогућила детету са сметњама у развоју додатну помоћ и подршку у образовању. Управа није окончала поступак по захтеву за обезбеђивање услуге личног пратиоца и није доставила документацију Министарству државне управе и локалне самоуправе ради ангажовања личног пратиоца детету, утврдио је Заштитник грађана.

Полицијска управа Крагујевац није предузимала одговарајуће мере по пријему пријава жена о породичном/партнерском насиљу и није о примљеним пријавама, без одлагања, обавештавала Центар за социјални рад Крагујевац. Центар за социјални рад Крагујевац је пропустио да предузме одговарајуће мере у заштити жена од насиља, као и да у случајевима породичног/партнерског насиља сарађује са Полицијском станицом Крагујевац.