а

Поступци контроле

Поводом случаја нестале девојчице из околине Ниша, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступке контроле рада државних органа како би утврдио евентуалне неправилности које су довеле до догађаја који данима узнемирава јавност. Информације у медијима упозоравају на низ пропуста који се односе на систем заштите безбедности деце и недоследностима у законским решењима које су довеле до тога да 20. децембра у јутарњим сатима на око 500 метара од куће и на путу за школу нестане девојчица, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

С обзиром да се нестанак девојчице доводи у везу са лицем који је отпуштенo са издржавањa казне затвора, Заштитник грађана је данас покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства правде, Управе за извршење кривичних санкција и затражио информацију да ли је завод у којем је лице издржавало казну затвора, у законом предвиђеном року, у складу са одредбом члана 178. став 3. Закона о извршењу кривичних санкција, обавестио надлежну полицијску управу о његовом отпуштању са извршења казне затвора. Такође, како у допису стоји, потребно је да се достави информација којој полицијској управи или полицијској станици је таква информација достављена.

Имајући у виду озбиљност и тежину информација које су медији до сада објавили Заштитник грађана је данас покренуо поступак контроле законитости рада и основне школе коју девојчица похађа ради утврђивања чињеница о поступању установе и затражени су одговори на питања када и са ким је установа успоставила комуникацију 20. децембра када се девојчица није појавила на настави.

Рок за одговор оба органа је 15 дана.

У наредном периоду Заштитник грађана ће преиспитати нормативни оквир који се односи на обавезан упис у посебан регистар лица која су извршила кривична дела над малолетним лицима, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

На основу медијског извештавања да је у школи у Белој Цркви  дошло до злостављања ученика, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости и правилности рада ове образовне установе.

Према информацијма које су објављене, ученик је био жртва вршњачког насиља од стране других ученика из одељења, а не може се утврдити да ли је Школа у конкретном случају поступила у складу са Правилником о протоколу  поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

Од Школе су затражене детаљне информације о овом случају и до сада предузетим активностима, које је она у обавези да достави у року од 15 дана, након чега ће Заштитник грађана одлучити о даљем току поступка и потреби предузимања даљих мера из своје надлежности.

Заштитник грађана покренуо је поступке контроле законитости и правилности рада Полицијске управе у Новом Саду и Центра за социјални рад Нови Сад, поводом навода притужбе да је десетогодишње дете било изложено вишеструком испитивању о преживљеном сексуалном злостављању.

Према наводима притужбе и информацијама са којима је упознат Заштитник грађана, након пријаве сексуалног злостављања детета, дете је седам пута давало изјаве надлежним органима: најпре пред полицијским службеницима, потом пред органом старатељства и на крају пред надлежним јавним тужилаштвом. Ове информације указују на могућност да је дете било изложено вишеструкој ретрауматизацији, упркос постојању законских одредби које омогућавају да дете жртва кривичног дела против полне слободе буде саслушавано на начин који спречава секундарну трауматизацију и штити добробит детета које је претрпело трауму.

Полицијска управа и центар за социјални рад обавезни су да доставе Заштитнику грађана све информације у року од 15 дана.

Заштитник грађана ће од надлежних органа затражити и информације о начину узимања изјава од деце по поднетим кривичним пријавама за сексуално злостављање и сексуално искоришћавање деце, посебно о броју саслушања деце оштећене кривичним делима против полне слободе и коришћењу скрин соба и других механизама заштите деце од секундарне трауматизације. 

ОШ "Свети Сава" у Горњем Милановцу остварила је висок степен сарадње са Заштитником грађана, отклонила пропуст у раду и унапредила свој рад на заштити ученика од насиља, поступајући и опредељујући се да и убудуће поступа у складу са ставовима и усмерењима Заштитника грађана.

Поступајући у случају вршњачког насиља над учеником ове школе, Заштитник грађана је школи посебно указао да мере заштите од насиља не обухватају само активности према ученику који је насиље претрпео, већ и према ученицима који су насиље извршили а посебно према вршњачкој групи. Улога вршњачке групе на превенцији насиља и његовом сузбијању је недовољно препозната иако је реч о изузетно снажном ресурсу. Школе треба да осмишљавају конкретне активности са вршњачком групом у циљу интеграције деце жртава насиља и деце извршилаца насиља у вршњачку групу, као и активности којима се повећава број деце која се противе насиљу а смањује број деце пасивних посматрача насилних инцидената. Истовремено, Заштитник грађана је указао и на то да, када спроводи радње поводом инцидената насиља над учеником, школе спроводе своје законом прописане обавезе. Стога, родитељске жеље и ставови не могу имати утицај на спровођење радњи на прикупљању чињеница, оцени да ли је дошло до насиља, процени о  ком нивоу насиља је реч и планирању и спровођењу мера.

Нефизички облици насиља, као што је вербално, емоционално, психолошко социјално и електронско насиље, представљању насилно понашање, и као такви се морају и идентификовати и препознавати, став је Заштитника грађана. Стога је пре свега потребно да се овим облицима насиља да значење насилног понашања како се поступање школа не би скретало са правца заштите од насиља на правац релативизације насиља.