а

Поступци контроле

Завод за вредновање квалитета образовања је објавио и препоручио набавку и коришћење Збирке задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2015/2016. годину која је садржала грешку у решењу задатка из физике. На комбинованом тесту завршног испита 2016. године многа деца, руководећи се одговорима из Збирке, заокружила су нетачан одговор.

Опширније...

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није ускладило рок за пријаву на Конкурс за доделу ученичких стипендија за текућу школску годину са роком прописаним за давање мишљења интерресорне комисије. Због тог пропуста је ученицима којима је потребно мишљење инерресорне комисије како би доказали припадност осетљивој друштвеној групи онемогућено, односно, знатно отежано, пријављивање на конкурс и остваривање права на ученичку стипендију.

Министарство, такође, није обезбедило ни други начин доказивања чињеница у случајевима када интерресорна комисија није основана, не ради или значајно касни са давањем мишљења.

ОШ ,,Дринка Павловић“ је без претходно прибављене сагласности ученика и њихових родитеља/старатеља, организовала фотографисање ученика, њихове фотографије објавила у школском Летопису, а потом и на својој интернет страници, утврдио је Заштитник грађана.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није усагласило Правилник о наставном плану и програму за други циклус основног образовања са Законом о основном образовању и васпитању, који је донет две године раније. Министарство је у више наврата захтевало од Завода за унапређивање образовања и васпитања да приступи измени плана и програма, али је Завод, због пројекта на коме ради, те захтеве одбијао.

Због пропуста у раду ових органа, ученици другог циклуса основног образовања, супротно закону, већ трећу школску годину похађају већи број часова у току једне недеље, утврдио је Заштитник грађана.

Приликом расписивања Конкурса за упис ученика у први разред средње школе у протекле две школске године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја није навело информације које су ученицима од значаја за одабир средње школе и образовних профила, утврдио је Заштитник грађана.

Регулаторно тело за електронске медије није предузело мере према емитеру РТС1 због тога што је учинио препознатљивим децу у прилогу о поверавању деце на самостално вршење родитељског старања након развода брака, а који је емитован у информативној емисији ,,Дневник 2“ и на интернет порталу РТС, утврдио је Заштитник грађана. Поред тога што је емитовањем оваквог садржаја поступљено супротно дужности заштите малолетника и поштовању достојанства личности, предочена је и информација о судском поступку о породичним односима у овом случају, у коме би, сходно закону требало да буде искључена јавност.

И поред сазнања о боравку деце у објектима који нису у складу са прописаним стандардима у Предшколској установи „Др Сима Милошевић“ и групама чији је број већи од прописаног, просветна инспекција није извршила потпун инспекцијски надзор, утврдила све битне чињенице, нити наложила и према директору ове васпитне установе предузела адекватне мере, утврдио је Заштитник грађана.