а

Поступци контроле

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није усагласило Правилник о наставном плану и програму за други циклус основног образовања са Законом о основном образовању и васпитању, који је донет две године раније. Министарство је у више наврата захтевало од Завода за унапређивање образовања и васпитања да приступи измени плана и програма, али је Завод, због пројекта на коме ради, те захтеве одбијао.

Због пропуста у раду ових органа, ученици другог циклуса основног образовања, супротно закону, већ трећу школску годину похађају већи број часова у току једне недеље, утврдио је Заштитник грађана.

Приликом расписивања Конкурса за упис ученика у први разред средње школе у протекле две школске године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја није навело информације које су ученицима од значаја за одабир средње школе и образовних профила, утврдио је Заштитник грађана.

Уместо у законском износу од 80%, органи града Ниша од октобра 2010. године финансирају делатност Предшколске установе „Пчелица“ у нижем износу, тако да учешће родитеља у финансирању трошкова боравка детета у овој предшколској установи износи преко 20%, утврдио је Заштитник грађана.

Регулаторно тело за електронске медије није предузело мере према емитеру РТС1 због тога што је учинио препознатљивим децу у прилогу о поверавању деце на самостално вршење родитељског старања након развода брака, а који је емитован у информативној емисији ,,Дневник 2“ и на интернет порталу РТС, утврдио је Заштитник грађана. Поред тога што је емитовањем оваквог садржаја поступљено супротно дужности заштите малолетника и поштовању достојанства личности, предочена је и информација о судском поступку о породичним односима у овом случају, у коме би, сходно закону требало да буде искључена јавност.

И поред сазнања о боравку деце у објектима који нису у складу са прописаним стандардима у Предшколској установи „Др Сима Милошевић“ и групама чији је број већи од прописаног, просветна инспекција није извршила потпун инспекцијски надзор, утврдила све битне чињенице, нити наложила и према директору ове васпитне установе предузела адекватне мере, утврдио је Заштитник грађана.

Органи Општине Бор, у периоду од 01. 10. 2012. године до 20. 02. 2015. године, утврђивали су учешће корисника у финансирању трошкова боравка детета у Предшколској установи „Бамби“ Бор супротно закону, тако што је родитељима/старатељима неосновано наплаћивана цена у износу од 45% од економске цене услуга предшколске установе у Бору, утврдио је Заштитник грађана.

Градска управа у Крушевцу није отклонила последице од обрачунавања учешћа родитеља у финансирању делатности предшколске установе у износима вишеструко већим од законом прописаних 20% од економске цене, утврдио је Заштитник грађана.