а

Поступци контроле

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Центар за социјални рад у Лозници начинили су неотклоњиве пропусте у раду на штету права деце и онемогућили остваривање њиховог права да се родитељ стара о њима пре свих других и права на одржавање личних односа са родитељем са којим не живе, утврдио је Заштитник грађана

Предшколска установа ,,Наша радост“ из Смедерева својим нечињењем и непредузимањем мера по пријави родитеља за насиље над дететом у тој установи, повредила права детета на заштиту од насиља у установи образовања и васпитања, утврдио је Заштитник грађана

 

Градска управа града Београда није обезбедила услугу личног пратиоца за сву децу којима је ова услуга потребна, у складу са мишљењима интерресорних комисија и одлукама Градског центра за социјални рад, утврдио је Заштитник грађана

Последице измене старих и сачињавања новог Анекса уговора о дневном боравку детета у предшколској установи, довеле су у неједнак положај децу чији су родитељи/старатељи потписали ова документа у односу на децу која су у предшколске установе уписана на основу уговора закључених на неодређено време, утврдио је Заштитник грађана

Градска управа града Ниша - Одсек за просветну инспекцију и Министарство просвете, науке и технолошког развоја нису предузели мере из своје надлежности како би се у законском року одлучило о захтеву за пребачај и упис ученика из једне у другу школу, утврдио је Заштитник грађана

Заштитник грађана је утврдио да Министарство просвете, науке у технолошког развоја није обезбедило упис ученице са сметњама у развоју у средњу школу у складу са законом и способностима ученице.