а

Поступци контроле

Заштитник грађана је утврдио да Министарство просвете, науке у технолошког развоја није обезбедило упис ученице са сметњама у развоју у средњу школу у складу са законом и способностима ученице.

 

Градска управа града Београда није обезбедила услугу личног пратиоца за сву децу којима је ова услуга потребна, у складу са мишљењима интерресорних комисија и одлукама Градског центра за социјални рад, утврдио је Заштитник грађана

Последице измене старих и сачињавања новог Анекса уговора о дневном боравку детета у предшколској установи, довеле су у неједнак положај децу чији су родитељи/старатељи потписали ова документа у односу на децу која су у предшколске установе уписана на основу уговора закључених на неодређено време, утврдио је Заштитник грађана

Предшколска установа ,,Наша радост“ из Смедерева својим нечињењем и непредузимањем мера по пријави родитеља за насиље над дететом у тој установи, повредила права детета на заштиту од насиља у установи образовања и васпитања, утврдио је Заштитник грађана

Заштитник грађана је утврдио да органи општине Пријепоље нису омогућили услугу личног пратиоца детету са сметњама у развоју, као и да нису поступили у складу са мишљењима Интерресорне комисије

Предшколска установа ,,Чика Јова Змај“ из Београда не умањује новчани износ којим родитељи учествују у цени услуге предшколског васпитања и образовања за дете које, због целијаклије, не користи услуге исхране у предшколској установи. Заштитник грађана је утврдио и да Секретаријат за образовање и дечију заштиту града Београда не предузима мере из своје надлежности како би обезбедио умањење цене вртића за децу са целијаклијом која не користе исхрану у вртићу.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није обезбедило услугу педагошког асистента деци којој је ова услуга потребна, у складу са законом и мишљењима интерресорних комисија, утврдио је Заштитник грађана