а

Поступци контроле

Центар за социјални рад из П,,,пропустио је да изврши процену угрожености деце и њихове мајке од породичног насиља, предузме мере њихове заштите и обезбеди услуге рехабиитације у циљу отклањања/умањења последица претрпљеног насиља.

У раду Основне школе „Васа Живковић“ у Панчеву начињено је више пропуста на штету права ученика на квалитетно образовање и права детета на заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања

Градски центар за социјални рад Београд начинио је више пропуста током вођења сгтручног поступка ради процене родитељске компетенције и сачињавања мишљења о поверавању деце једном од родитеља.

Препорука Заштитника грађана Градској управи града Београда, Секретаријату за социјалну заштиту због пропуста у раду који су имали за последицу повреду права детета и права породице

 

У Дому за децу и лица ометена у развоју „Др Никола Шуменковић“ у Стамници не постоје елементи системске тортуре, нити свирепог односа према корисницима, али успостављени систем третмана садржи елементе који проузрокују понижавајући и нехуман однос према корисницима, који захтева унапређења рада и неодложне системске промене

У Дому за децу и лица ометена у развоју „Др Никола Шуменковић“ у Стамници не постоје елементи системске тортуре, нити свирепог односа према корисницима, али успостављени систем третмана садржи елементе који проузрокују понижавајући и нехуман однос према корисницима, који захтева унапређења рада и неодложне системске промене

Препорука Заштитника грађана, Градској управи града Београда-Секретаријату за социјалну и дечију заштиту, због пропуста у раду који су довели до повреде права детета и породице

Препорука Заштитника грађана Центру за социјални рад К..., због пропуста у раду на штету права деце зајамчених Уставом Републике Србије, Конвенцијом о правима детета, домаћим законима и Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања.