а

Поступци контроле

Пропуштањем предузимања мера из своје надлежности, Секретаријат за образовање Градске управе града Београда повредио је право детета на образовање. Заштитник грађана упутио је Секретаријату препоруке да обезбеди упис детета А. Б. у одговарајући разред у редовној основној школи према месту боравка и да обезбеди израду и спровођење индивидуалног образовног плана и пружање детету додатне подршке у образовању.

Центaр за социјални рад A... начинио је пропусте у раду на штету права  детета лишеног родитељског старања и породичне средине,  на поштовање његових најбољих интереса приликом одређивања облика породично-правне заштите.

Неизвршавањем васпитне мере, Центар за социјални рад Ивањица поступио је противно закону и повредио је право детета у сукобу са законом на примену мера које су усмерене ка његовој ресоцијализацији и рехабилитацији.

Градски центар за социјални рад, по приговору кориснице на рад стручног тима одељења Нови Београд, није спровео одговарајући – потпун и непристрасан поступак утврђивања основаности њене притужбе

Заштитник грађана упутио је препоруку Центру за социјални рад  у К..., да, приликом одлучивања у поступку усвојења води рачуна да најбољи интереси детета буду одлучујући, а одлука Центра буде у складу са правом детета на правилан и целовит развој.

Центар за социјални рад из П,,,пропустио је да изврши процену угрожености деце и њихове мајке од породичног насиља, предузме мере њихове заштите и обезбеди услуге рехабиитације у циљу отклањања/умањења последица претрпљеног насиља.

У раду Основне школе „Васа Живковић“ у Панчеву начињено је више пропуста на штету права ученика на квалитетно образовање и права детета на заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања