а

Поступци контроле

Основна школа „Бошко Буха“ из Београда начинила је пропуст на штету  детета, чиме је детету повређено право на образовање у циљу развоја његове личности, талената и менталних и физичких способности до њихових крајњих могућности.

Заштитник грађана препоручио је Школској управи Зајечар да обезбеди упис детета у одговарајући разред редовне основне школе, као и да  обезбеди да школа изради и спроводи индивидуални образовни план, односно пружи додатну подршку детету у образовању, уколико индивидуални образовни план и/или подршка детету буду потребни.

Пропуштањем предузимања мера из своје надлежности, Секретаријат за образовање Градске управе града Београда повредио је право детета на образовање. Заштитник грађана упутио је Секретаријату препоруке да обезбеди упис детета А. Б. у одговарајући разред у редовној основној школи према месту боравка и да обезбеди израду и спровођење индивидуалног образовног плана и пружање детету додатне подршке у образовању.

Центaр за социјални рад A... начинио је пропусте у раду на штету права  детета лишеног родитељског старања и породичне средине,  на поштовање његових најбољих интереса приликом одређивања облика породично-правне заштите.

Неизвршавањем васпитне мере, Центар за социјални рад Ивањица поступио је противно закону и повредио је право детета у сукобу са законом на примену мера које су усмерене ка његовој ресоцијализацији и рехабилитацији.

Градски центар за социјални рад, по приговору кориснице на рад стручног тима одељења Нови Београд, није спровео одговарајући – потпун и непристрасан поступак утврђивања основаности њене притужбе

Заштитник грађана упутио је препоруку Центру за социјални рад  у К..., да, приликом одлучивања у поступку усвојења води рачуна да најбољи интереси детета буду одлучујући, а одлука Центра буде у складу са правом детета на правилан и целовит развој.