а

Поступци контроле

Руководећи се чињеницом да је припремни предшколски програм у трајању од најмање девет месеци обавезан део основног образовања, Заштитник грађана упутио је предшколским установама „11. април“, "Дечји дани" и "Врачар" у Београду  превентивне препоруке да у припремни предшколски програм упишу децу подносилаца притужби, која овај програм нису похађала у претходној школској години.

 


Пропусти органа или установа не могу бити разлог да се деци ускрати похађање припремног предшколског програма, као обавезног дела основног образовања. Заштитник грађана препоручио је Министарству просвете да у припремни предшколски програм, у школској 2010/2011 години буду уписана сва деца за коју Министарство буде обавештено да нису била уписана у припремну предшколску групу у школској 2009/2010 години, односно због болести или других оправданих разлога нису завршила започети припремни предшколски програм у тој школској години, или постоје нарочито оправдани разлози да понове припремни предшколски програм који су похађала, а чији су родитељи сагласни да деца буду уписана у школу у школској 2011/2012 години.

 

 

Министарство просвете пропустило је да, у складу са својим овлашћењима, обезбеди стручну, непристрасну и благовремену контролу рада Школе по сазнању да је у њеном раду било пропуста који су довели до флагрантне повреде права детета.

 

О.Ш. "Вељко Дугошевић" није предузимала превентивне и интервентне мере за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, а медијима је пружила непроверене информације о "вршњачком насиљу" у Школи, без претходно спроведеног поступка провере свих чињеница.

Министарство културе није предузело одговарајуће мере у циљу спровођења поступка против оснивача дневног листа ... односно његовог одговорног уредника, због повреде забране чињења деце препознатљивим у информацији која је у овом дневном листу објављена.

У циљу поштовања најбољих интереса детета и права детета на образовање, Министарство просвете ће обезбедити да се по захтевима за заштиту права детета и ученика, односно пријавама надлежним органима, спроводи хитан поступак у коме ће се обезбедити отклањање пропуста у раду установа образовања у пуном обиму и у најкраћем року.

Министарство просвете унапредило би и употпунило остваривање права ученика одређивањем броја стручних сарадника у односу на број ученика у школи,  уместо поштовања унапред постављене математичке пропорције броја ђака и броја запослених сарадника, као и усаглашеност стручног профила сарадника са стварним и конкретно утврђеним потребама у свакој школи