а

Поступци контроле

Центар за социјални рад Инђија је пропуштањем да одлучи о изузећу стручног радника за кога је постојао законски основ за изузеће, непоштовањем најбољих интереса детета и стандарда стручног рада и неблаговременим и неефикасним поступањем повредио начела законитости и правилности рада на штету права и интереса детета.

Заштитник грађана оценио је да је начин извештавања јавности о раду Министарства унутрашњих послова потребно прилагодити специфичним потребама деце жртава и препоручио Министарству унутрашњих послова да обезбеди да се приликом обавештавања јавности о раду Министарства унутрашњих послова не износе лични подаци о детету жртви, нити било које чињенице које самостално или у вези са другим познатим и/или саопштеним чињеницама могу открити и/или значајно допринети откривању идентитета деце жртава.

Градски центар за социјални рад Београд није у пуном обиму заштитио права и интересе деце којој у поступку није обезбеђен адекватан степен партиципације, а поступање Центра било је оптерећено непоштовањем правила и стандарда рада и прекорачивањем овлашћења стручних радника.

 

Министарства здравља није предузело мере из своје надлежности по сазнању да здравствене установе, поступајући по захтеву родитеља коме дете није поверено на самостално вршење родитељског права за пружање информација о здравственом стању детета, траже доказ да родитељ није лишен родитељског права.

Опширније...

Центар за социјални рад В... није пружио одговарајућу подршку деци у превазилажењу породичних губитака, није обезбедио активно учешће деце у процесу планирања услуга породично-правне заштите, нити је у поступку усвојења благовремено предузео мере и активности које се тичу заштите права деце на очување идентитета и породичних односа.

 

У поступку промене личног имена детета, Градска управа Нови Сад поступала је супротно закону и повредила је право детета на очување личног идентитета.

Одлуком да одбије упис у припремни предшколски програм деце рођене у јануару и фебруару 2004. године, која пропустом Предшколске установе нису похађала овај програм у школској 2009/2010 години,  Предшколска установа угрожава право деце на образовање. Заштитник грађана упутио је установи препоруку да без одлагања изврши упис деце у припремни предшколски програм.