а

Поступци контроле

Ниво здравствених услуга које се, почев од 2011. године, пружају деци са психофизиолошким поремећајима и патологијом говора на терет средстава буџета Републике Србије, нижи је у односу на претходне године, што представља снижење постигнутог стандарда у остваривању права детета на највиши могући ниво здравствене заштите и стагнацију, па и уназађивање у остваривању циљева постављених Националним програмом превентивне здравствене заштите деце са психофизиолошким поремећајима и говорном патологијом. У Републици Србији не постоје тачни подаци о броју деце са психофизиолошким поремећајима и патологијом говора и њиховом узрасту, нити уједначено стручно мишљење о препорученом броју, учесталости и дужини трајања третмана у лечењу психофизиолошких и говорних поремећаја.

 

 

У раду Основне школе „Свети Сава“ из Горњег Милановца начињени су пропусти на штету права детета и ученика на заштиту од сваког облика насиља, злостављања и занемаривања, који се огледају у непоступању Школе у складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање и Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно – васпитним установама и поред сазнања о могућој злоупотреби и занемаривању деце

Полицијски службеници Полицијске управе у Нишу пропустили су да издвоје децу из средине угрожавајуће за њихов живот и психичко и физичко здравље и без одлагања обавесте надлежни орган старатељства ради организовања заштите деце, а једно од деце су  у ноћним часовима одвели на место извршења кривичног дела како би осумњичени са дететом остварио контакт. 

Градски центар за социјални рад - Одељење Нови Београд, упркос сазнањима о злостављању и занемаривању деце и породичном насиљу, није предузело одговарајуће и благовремене мере и активности и начинило ради заштите деце, а у спровођењу активности није поштовало најбоље интересе детета и стандарде стручног рада.

У раду Основне школе начињени су пропусти на штету права и интереса детета, који се огледају у насиљу и немарном поступању наставнице разредне наставе према детету и пропуштању Школе да предузме мере у циљу превенције и заштите детета од злостављања и занемаривања у установи образовања, умањења последица претрпљеног насиља и занемаривања и утврђивања одговорности запослене за повреду права ученика.

 

У раду Центра за социјални рад Зрењанин постоје пропусти на штету права деце који се огледају у непредузимању, у дужем временском периоду,  мера и активности из надлежности органа старатељства и потом значајном кашњењу у примени одабраних мера и стандарда стручног рада у циљу заштите права и интереса детета и поштовању његових најбољих интереса.

Поступањем Заједнице музичких и балетских школа Србије повређено је начело законитости у вршењу јавних овлашћења и право већег броја деце – ученика на квалитетно образовање и поштовање њихових најбољих интереса. Заштитник грађана утврдио да је Заједница музичких и балетских школа супротно законским одредбама донела одлуку о обавезној уплати котизације и „додатних котизација“ за учешће ученика на овогодишњем републичком такмичењу у Београду и Новом Саду.