а

Поступци контроле

Клинички центар Ниш није поступио у складу са правилима и стандардима постављеним Посебним протоколом система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања и није благовремено формирао тим за заштиту деце од злостављања и занемаривања и обавестио надлежне службе о сазнању о насиљу

Полицијска управа Ниш није благовремено и ефикасно реаговала након сазнања о насиљу над дететом

Полицијска управа Ниш пропустила је да благовремено и ефикасно реагује по пријему пријава за насиље над дететом, обавести орган старатељства и предузме мере превенције школског насиља и малолетничке делинквенције, утврдио је Заштитник грађана

Заштитник грађана утврдио да је Основна школа „Сретен Младеновић Мика“ из Ниша својим пропустима, као и неадекватним и неблаговременим поступањем, повредила закон, донете прописе и стандарде рада у заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања

 

Центар за социјални рад Зрењанин начинио је пропуст у раду на штету права и интереса детета, тако што је без одговарајуће одлуке обуставио исплату додатка за помоћ и негу другог лица ради намирења новчаних износа који су детету грешком органа управе неосновано исплаћени

 

Основнa школa "Лазар Саватић" није благовремено предузела мере како би у сарадњи са ученицом и њеним родитељем, односно у сарадњи са другим органима и установама, отклонила/умањила штетне последице дуготрајног изостајања ученице са наставе и омогућила да ученица редовно заврши VII разред основне школе и настави редовно похађање наставе у VIII разреду, а одлуке Школе о образовном статусу ученице нису засноване на закону.

У  раду Полицијске управе у Пироту Дирекције полиције МУП-а начињени су пропусти на штету права четворогодишњег детета  који се огледају у поступању полицијских службеника, супротно одредбама Закона о полицији, Правилника о полицијским овлашћењима, Упутства министра унутрашњих послова о поступању полицијских службеника према малолетним и млађим пунолетним лицима  и Посебног протокола о поступању полицијских службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања

Центар за социјални рад А. пропустио је да предузме мере и активности ради заштиту детета од насиља и сексуалног злостављања, а дете је и поред обавештења другог државног органа (Центра за социјални рад Б...) да постоји сумња да је дете жртва понављаног сексуалног злостављања, у два наврата вратио у породицу злостављача.