а

Поступци контроле

Градски центар за социјални рад пропустио је да правовремено предузме ефикасне мере како би се обезбедило да дете и мајка одржавају личне односе редовно и на квалитетан начин. Фактичко стање у коме дете са мајком одржава личне односе нередовно и неквалитетно и емоционално удаљавање детета од мајке, резултат је и неблаговременог поступања свих органа који су овлашћени и дужни да права детета штите и обезбеђују.

Заштитник грађана је утврдио да Републички фонд за здравствено осигурање крши право детета на здравствено осигурање и здравствену заштиту када одбија да овери здравствене књижице деци чијим члановима породица послодавци не уплаћују обавезно здравствено осигурање. Незаконито поступање Фонда, констатује Заштитник грађана, омогућава трећим лицима (послодавцима родитеља, односно чланова породице преко којих су деца осигурана) да својим неодговорним и кажњивим понашањем сопствену одговорност превале и на децу, што је резултирало кршењем права детета на остваривање обавезног здравственог осигурања и здравствене заштите.

Опширније...

Градски центар за социјални рад у Београду је због организационих пропуста проузроковао доцњу у извршењу судске одлуке, а на штету права детета на одржавање личних односа са родитељем са којим не живи, тако што су његове организационе јединице – одељења неправовремено спроводила уступања случаја на рад због промене места пребивалишта детета и промене месне надлежности одељења.

Центaр за социјални рад Уб и Градски центар за социјални рад Београд нису предузели правовремене и ефикасне мере у циљу обезбеђивања одржавања личних односа детета са мајком, чиме је повређено право детета на одржавање квалитетних и редовних личних односа са родитељем са којим не живи.


Школска управа Јагодина и основне и средње школе у Јагодини поступиле су супротно уставном начелу одвојености цркве од државе и праву детета на слободу мисли, савести и вероисповести, као и  праву детета на квалитетно образовање и безбедност.

Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" из Панчева није заштитила ученике од насиља, злостављања и занемаривања и повредила је право ученика да се о њиховом образовању, правима, обавезама и одговорностима одлучи у законитом поступку

Након што је утврдила да васпитно-образовна установа из Бујановца није поступила по наредби инспектора, Просветна инспекција општине Бујановац није предузела мере у складу са законом и разлозима правичности, утврдио је Заштитник грађана