а

Поступци контроле

Просветна инспекција Градске управе града Врање није извршила инспекцијски надзор по пријави родитеља ученице на рад школе, нити је – након ванредног инспекцијског надзора, извршеног након покретања поступка контроле од стране Заштитника грађана -   утврдила да ли је контролисана школа у свему поступила по мери коју је просветни инспектор наложио.

Опширније...

Просветна инспекција Управе општине Тутин није извршила инспекцијски надзор након што је родитељ пријавио да Основна школа „25. мај“ у Делимеђу није спровела поступке по његовој пријави насиља запосленог над учеником, нити су  републички просветни инспектори, у накнадном инспекцијском надзору,  утврђивали да ли је школа поступала у складу са одредбама Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније...

Поступањем директора школе повређена су не само начела добре управе и правилног и законитог рада органа који школом руководи, већ и права детета на пуну заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и квалитетно образовање.

Заштитник грађана упутио је препоруку да директор Школе без одлагања поступи по мери коју је наложио просветни инспектор, а провсетног саветника, који је у школи извршио стручно – педагошки надзор, обавести о поступању по предложеним мерама.

Заштитник грађана утврдио је да се ученици две средње школе налазе у неједнаком положају током образовног процеса, услед одбијања Гимназије и пропуштања Министарства просвете, науке и технолошког развоја да наставу у школама организују уз поштовање равномерног оптерећења ученика.

Опширније...

Гимназија "Светозар Марковић" из Сурдулице неправилно је извршила рангирање ученика приликом одлучивања о додели награде "Ученик генерације" за школску 2010/2011 годину, услед чега је један од кандидата неправилно и неосновано остао ускраћен за ову награду.

Заштитник грађана је утврдио да је Предшколска установа „Раковица“ из Београда, одбијањем уписа детета које се налази на датумској граници генерација у припремни предшколски програм учинила пропуст на штету права детета.

Предшколска установа је занемарила чињеницу да је дете у моменту почетка школске године (која је ове  године почела 03. септембра), имало навршених пет ипо година, а законске одредбе о узрасту у коме се дете може, односно мора уписати у припремни предшколски програм и основну школу произвољно интерпретирала, занемарујући принцип поштовања развојних капацитета детета.

Заштитник грађана је препоручио Предшколској установи да изврши упис детета подносиоца притужбе у припремни предшколски програм, а у будућим случајевима када родитељи поднесу захтев за упис у припремни предшколски програм детета старости од пет до пет ипо година, пре доношења одлуке прибави мишљење стручних лица о спремности детета за похађање овог програма.

Основна школа „Сремски фронт“ из Шида је, без претходног поступка утврђивања нивоа насиља које је наставник извршио према ученику, ослободио наставника одговорности за извршено насиље, а у спроведеном дисциплинском поступку дете жртву и децу сведоке насиља изложио институционалном насиљу.

Имајући у виду законску дефиницију насиља, као „сваког облика једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета“, Школа је имала обавезу да предузме низ корака у утврђивању чињеница, процени насиља, планирању и примени интервентних мера и санкционисању запосленог.

Приликом узимања изјава од детета жртве и детета сведока, орган који води поступак дужан је поступа нарочито обазриво. Правни је стандард да се дете у поступку саслушава уз помоћ психолога, педагога или другог стручног лица, пошто се дете претходно, на њему разумљив начин, правовремено информише о свим релевантним чињеницама, разлозима испитивања, његовом положају и правима, као и о значају његовог учешћа у поступку.

Заштитник грађана препоручио је Школи да поново спроведе дисциплински поступак против наставника који је извршио насиље над учеником, поштујући законске одредбе којима се насиље дефинише и правила и стандарде поступања у односу на дете жртву и децу сведоке насиља.