а

Поступци контроле

Иако је захтев за накнаду трошкова превоза детета до и од школе поднео пре више месеци, родитељ детета остао је ускраћен за одлуку Управе општине. Овај орган је, уместо да о поднетом захтеву спроведе поступак и донесе одлуку, подносиоца  усменим путем упутио да захтев поново преда, овај пут – ненадлежном органу.

Заштитник грађана оценио је да је Управа општине повредила закон и начела добре управе и правилног административног понашања и препоручила органу да без одлагања донесе одлуку о поднетом захтеву, а подносиоцу притужбе упути писмено извињење због учињених пропуста.

Полицијска управа у Новом Саду пропустила је да утврди све чињенице о незаконитом, неправилном и непрофесионалном поступању полицијских службеника према малолетнику и није поступила по мерама које је, у вези са овим случајем, предложио Сектор унутрашње контроле полиције.

Опширније...

Интерресорна комисија дала је нејасно и непрецизно мишљење о мерама додатне подршке ученици са тешкоћама у развоју, без претходне процене потенцијалних извора подршке у дететовом окружењу, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније...

Родитељи ученика ОШ „Антон Скала“ у Београду нису адекватно и у пуном обиму укључени у планирање мера додатне подршке у образовању за њихову децу са сметњама у развоју, утврдио је Заштитник грађана, а они су ти који најбоље познају могућности и потенцијале своје деце.

Опширније...

Због недостатка јасних правила о надлежности Града и градских општина у пружању мера и услуга додатне подршке деци са сметњама у развоју у образовном процесу, начина финансирања ових мера/услуга, начина организације рада и контроле рада интерресорних комисија, деца са тешкоћама у развоју остала су ускраћена за мере додатне подршке, предвиђене одговарајућим прописима.

Опширније...

Процес инклузије деце са сметњама у развоју у систем образовања, односно и остваривање  њиховог права детета са сметњама у развоју на једнако доступно и квалитетно образовање, оптерећени су бројним недостацима, слабостима,недореченостима и проблемима, пре свега, услед недостатка одговарајућих правила и стандарда у пружању додатне подршке у образовању. Другу групу недостатака представља непрецизност постојећих прописа и њихова непотпуна примена, као  и постојање бројних предрасуда и стереотипа у односу на школовање деце са сметњама у развоју у систему општег образовања и њихов живот у заједници, истакнуто је у Мишљењу Заштитника грађана.

Опширније...

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је самостално оцењивало да ли су измене у понуђеним и раније одобреним уџбеницима техничке или суштинске природе, уместо да ту оцену препусти надлежним стручним органима, а према понуђачу у поступку јавне набавке који је обећавао награду наставницима за избор уџбеника које издаје – није предузело одговарајуће мере.

Опширније...