а

Поступањем директора школе повређена су не само начела добре управе и правилног и законитог рада органа који школом руководи, већ и права детета на пуну заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и квалитетно образовање.

Заштитник грађана упутио је препоруку да директор Школе без одлагања поступи по мери коју је наложио просветни инспектор, а провсетног саветника, који је у школи извршио стручно – педагошки надзор, обавести о поступању по предложеним мерама.