а

Заштитник грађана утврдио је да се ученици две средње школе налазе у неједнаком положају током образовног процеса, услед одбијања Гимназије и пропуштања Министарства просвете, науке и технолошког развоја да наставу у школама организују уз поштовање равномерног оптерећења ученика.

Заштитник грађана је упутио препоруку да ове школе и Министарство просвете, у сарадњи са надлежним управама града Лесковца, а након прибављања мишљења ученичких парламената, приступе изради акта којим ће се обезбедити равномерно оптерећење ученика обе школе. Заштитник грађана препоручио је Министарству просвете, науке и технолошког развоја да, у сарадњи са градом Лесковцем, определи трајно решење организације наставе у овим школама, као и да спроведе поступак утврђивања да ли је директор Гимназије повредио начела једнакости ученика и једнаке доступности образовања или на други начин неправилно и незаконито поступао.