а

Градски центар за социјални рад у Београду је због организационих пропуста проузроковао доцњу у извршењу судске одлуке, а на штету права детета на одржавање личних односа са родитељем са којим не живи, тако што су његове организационе јединице – одељења неправовремено спроводила уступања случаја на рад због промене места пребивалишта детета и промене месне надлежности одељења.