а

Центар за социјални рад из П,,,пропустио је да изврши процену угрожености деце и њихове мајке од породичног насиља, предузме мере њихове заштите и обезбеди услуге рехабиитације у циљу отклањања/умањења последица претрпљеног насиља.