а

У раду Основне школе „Свети Сава“ из Горњег Милановца начињени су пропусти на штету права детета и ученика на заштиту од сваког облика насиља, злостављања и занемаривања, који се огледају у непоступању Школе у складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање и Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно – васпитним установама и поред сазнања о могућој злоупотреби и занемаривању деце