а

Заштитник грађана утврдио је, у поступку покренутом по сопственој иницијативи на основу медијских написа о покушају измештања деце из села код Блаца која живе са бабом по оцу, да надлежни органи нису адекватно и благовремено пружили деци заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања, нити су спречили кршење њихових права.

Заштитник грађана је у овом поступку контроле правилности и законитости рада надлежних органа у циљу заштите права и најбољих интереса деце утврдио да су пропусте начинили Центар за социјални рад Блаце, Основна школа „Стојан Новаковић“, Министарство за бригу о породици и демографију и Министарство унутрашњих послова, и упутио препоруку за отклањање истих.

Надлежни органи начинили су пропусте јер, пре свега, нису предузели све мере и радње ради измештања деце из породице за коју су претходно утврдили да је угрожавајућа по децу чиме је додатно усложњена породична ситуација у којој се деца налазе, а затим и тиме што нису спречили да деца буду изложена медијском експонирању и злоупотреби зарад остваривања материјалне добити и личне користи различитих појединаца, утврдио је Заштитник грађана.

Деца старости 10 и 15 година и даље живе са бабом по оцу, која је оболела од октобра 2020. године, не похађају редовно наставу и раде послове који нису у складу са њиховим узрастом (кувају, чисте и перу кућу, помажу баби по оцу да одржава личну хигијену, рукују опасним алатима, косе тримером и возе фрезу), утврдио је Заштитник грађана је на основу достављене документације контролисаних органа.

Ова породица нашла се на евиденцији ЦСР Блаце 2017. године, када је баба по оцу први пут пријавила мајку деце за насиље над дететом али је ЦСР одбацио као неосновану ту пријаву, што је потврдило и тада надлежно Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у накнадно извршеном надзору. У време када је баба по оцу поднела пријаву против мајке деце, отац је већ био напустио породицу и засновао нову ванбрачну заједницу у другом граду у којој има још двоје деце. Мајка је са децом исте године напустила кућу у којој је живела са свекрвом и прешла у породичну кућу код своје мајке, а од априла 2018. године пресудом Основног суда у Куршумлији самостално је вршила родитељско право.

Почетком 2019. године, иако нису живели у истом домаћинству, баба по оцу је поново поднела пријаву против мајке за насиље над децом, коју су такође као неосновану одбацили и ЦСР и надлежно министарство у накнадно извршеном надзору. У септембру исте године мајка умире, а отац преузима децу и враћа их у кућу своје мајке са којој постиже договор да се стара о деци.

Годину дана касније настају први већи проблеми када је баба деце по оцу оболела јер више није могла да се придржава договора са оцем деце да брине о њима. Баба по оцу је тада из болнице обавестила ЦСР Блаце да су деца сама у кући, а Центар је надзором на терену утврдио да се о њима старају комшије и није предузео даље активности на заштити интереса деце, утврдио је Заштитник грађана.

По повратку из болнице, почетком 2021. године баба по оцу је дозволила да се уради видео снимак о тешком животу деце, без сагласности оца деце који је забранио њихово било какво медијско експонирање. Ипак, тај снимак је објављен на друштвеним мрежама, а отац деце и његова мајка су због тога долазили у честе сукобе који су кулминирали тиме да га је она на крају пријавила за насиље над децом, после чега му је изречена хитна мера забране приласка деци, која се од тог дана налазе у потпуности под надзором бабе деце по оцу која је инвалид.

Заштитник грађана у овом поступку утврдио је бројне пропусте у раду ЦСР Блаце који није правовремено предузимао мере за заштиту деце од родитељског занемаривања, посебно што је имао и непосредна сазнања али и пријаву школе коју деца похађају о сумњи на занемаривање. ЦСР Блаце, утврдио је Заштитник грађана, није покренуо и спровео поступак за измештање деце из породице оца одмах након што је проценио да су деца због неадекватног старања оца угрожена у његовом домаћинству. У препоруци за исправљање пропуста Заштитник грађана тражи да овај центар у будућем раду поступа благовремено, законито и да у континуитету предузима мере из своје надлежности у циљу заштите права и најбољих интереса деце, пре свега права на заштиту од насиља, злостављања и занемаривања.

Како је утврдио Заштитник грађана, Министарство за бригу о породици и демографију начинио је пропуст у раду јер је издало инструкцију ЦСР Блаце да након инцидентне ситуације од 05.03.2021. године прекине све активности у вези са измештањем деце из породице у којој су угрожена и јер је чекао два месеца да одлучи о жалби на решење ЦСР Блаце о стављању деце под привремено старатељство из марта 2021. године чиме је онемогућило предузимање адекватних и правовремених мера на заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања. У препоруци за отклањање пропуста Заштитник грађана наводи да је потребно да ово министарство поступа благовремено, у најкраћем могућем року, као другостепени орган, посебно у ситуацијама када је одлучивање овог органа од посебног значаја за ефикасну заштиту права детета.

Основна школа „Стојан Новаковић“ начинила је пропусте у раду на тај начин што, како је утврдио Заштитник грађана, није поднела захтев за покретање прекршајног поступка према оцу деце због њиховог нередовног похађања наставе, чиме је повредила право детета на основно образовање. У препоруци за отклањање пропуста Заштитник грађана наводи да ова школа у будућем раду правовременим предузимањем законских мера према родитељима омогући остваривање права детета на образовање у пуном обиму.

Заштитник грађана је утврдио и да је МУП начинио пропуст у раду јер није пружио законом предвиђену помоћ ЦСР Блаце у спровођењу поступка изузимања деце из породице 05.03.2021. године а због изречене хитне мере забране контакта и приласка деци ради заштите од насиља у породици и продужене хитне мере једином родитељу. Према препоруци за отклањање пропуста, МУП треба да упути допис свим полицијским управама са јасном инструкцијом о потреби поступања полицијских службеника у хитним ситуацијама, односно без протека рока од 5 радних дана који је предвиђен у редовним околностима.

Свим контролисаним органима у овом случају Заштитник грађана је одредио рок 15 дана у којем треба да га обавесте о поступању по достављеним препорукама.